Precyzyjne oszacowanie dochodów klientów kluczem do rozwoju biznesu

Zagłęb się w sytuację finansową swojego klienta

Posiadanie kompleksowego obrazu możliwości spłaty kredytu przez klienta zarówno w aspekcie krótko- jak i długoterminowym jest niezwykle istotne na dzisiejszym rynku finansowym. Zrozumienie poziomu dysponowalnych dochodów klientów, a nie jedynie potwierdzenie jego oficjalnego źródła i deklaratywnego poziomu zarobków, umożliwia podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących ich zdolności kredytowej i możliwości spłaty zaległości.

Ponadto organy regulacyjne coraz częściej wymagają od instytucji finansowych, by podejmowały one decyzje uwzględniające najlepszy interes Klienta. Wyzwaniem każdej firmy jest zaoferowanie klientom produktów, których potrzebują, we właściwym momencie oraz dopilnowanie, aby produkty te zaspokajały ich potrzeby, równocześnie utrzymując wysoki poziom satysfakcji klientów.

Nowe przepisy, utrata miejsc pracy, ograniczony wzrost płac, podwyżki podatków i stóp procentowych wpływają na poziom dochodu i sprawiają, że klienci mogą mieć trudności ze spłatą swoich zobowiązań. Wszelkie te wyzwania utrudniają kredytodawcom ustalenie faktycznych dochodów ich klientów, wyodrębnienie klientów o wyższej zdolności kredytowej oraz ofertowanie ich dodatkowymi produktami i usługami, równolegle identyfikując klientów w pogarszającej się sytuacji finansowej, którzy moga potrzebować pomocy ze strony instytucji finansowej. Szacowanie dochodów oferuje kredytodawcom nowy sposób zarządzania zwiększonym ryzykiem, który chroni zarówno firmy, jak i ich klientów.

Choć scoring kredytowy jest od wielu lat z powodzeniem stosowany do oceny zdolności potencjalnych kredytobiorców, ma on pewne ograniczenia: kładzie nacisk na ustalenie skłonności i zdolności do spłaty kredytu, a nie faktyczne możliwości klienta do jego spłaty.

Konsumentów o wysokiej skłonności do spłaty może nie być stać na wzięcie kredytu przy oferowanej cenie, co oznacza, że przy braku potwierdzenia faktycznego i aktualnego poziomu dochodu, możemy pominąć istotny czynnik, jakim jest zdolność klienta do spłaty zobowiązania i w efekcie podjąć złą decyzję przy udzielaniu kredytu jak również przegapić moment, kiedy klient wykazuje oznaki trudności finansowych.

To sprawia, że wielu kredytodawców szczegółowo analizuje swoje procesy szacowania dochodów i wydatków oraz szacuje dochód rozporządzalny netto, w szczególności w przypadku braku dostępności pożądanych informacji z biur kredytowych. Celem tych analiz jest usprawnienie procesu obliczeń dotyczących możliwości spłaty kredytu, umożliwiające zrozumienie kluczowych czynników wpływających na wyniki klientów oraz, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności regulacyjnej.

Korzyści z wykorzystania modeli estymacji dochodu:

Dzięki zastosowaniu zaawansowanej analityki w całym cyklu życia instrumentu finansowego, modele szacowania dochodu pozwalają: 

 • ograniczyć kosztowne, manualne procedury weryfikacji,
 • lepiej zrozumieć możliwości klienta do spłaty zobowiązania,
 • usprawnić procesy oceny ryzyka,
 • zmierzyć potencjalną wartość klienta w najbliższej przyszłości
 • odzyskać więcej należności dzięki targetowaniu klientów, którzy najprawdopodobniej będą mieli możliwość spłaty swoich zobowiązań.

Co możemy wspólnie zrobić

Zaawansowane narzędzia analityczne pozwolą Twojej firmie uzyskać pełen obraz sytuacji finansowej klienta i usprawnią proces podejmowania decyzji na każdym etapie relacji z klientem.

Zaawansowane podejście analityczne do szacowania dochodu obejmuje następujące kroki:

 • Zidentyfikowanie warstwy danych (wewnętrzne i zewnętrzne źródła danych) potrzebnej do estymacji dochodu
 • Zdefiniowanie zmiennej celu do modelowania odpowiadającej strategiom sprzedaży i zarządzania ryzkiem
 • Określenie segmentów w celu stworzenia jednorodnych grup, które będą wykorzystane do estymacji dedykowanych modeli
 • Budowa modeli estymowanego dochodu rozporządzalnego oraz bieżącego monitoringu poziomu dochodów klientów w ramach okresowego monitoringu
 • Zdefiniowanie strategii biznesowej wdrożenia modeli szacowanego dochodu do aktualnych strategii marketingowych i sprzedażowych, kredytowych i windykacyjnych
 • Monitorowanie modeli w celu zapewnienia, że wpływ na Twoją działalność jest zgodny z oczekiwaniami

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możemy wesprzeć rozwój Twojej firmy

Sztuczna inteligencja

Optymalizuj swoje prcesy decyzyjne i biznesowe, napędzaj swój rozwój

Scoring aplikacyjny i behawioralny

Narzędzia przewidujące prawdopodobieństwo wystąpienia określonych zachowań u potencjalnych kredytobiorców, pozwalają na podejmowanie skuteczniejszych i zautomatyzowanych decyzji.

Scoring kredytowy i kastomizowane narzędzia analityczne do holistycznego zarządzania ryzykiem

Nasze kastomizowane rozwiązania analityczne pomagają lepiej zrozumieć potrzeby, zachowania i sytuację finansową poszczególnych klientów. Rozległa wiedza w zakresie narzędzi analitycznych do oceny ryzyka pozwala nam oferować rozwiązania dopasowane do każdego etapu cyklu życia klienta.